การประชุมวิชาการราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 42

สวัสดีครับ สมาชิกราชวิทยาลัยฯทุกท่าน

จากสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดต่อเนื่องมาอย่างยาวนานตั้งแต่ต้นปี 2563 ทำให้พวกเราต้องปรับตัวและปรับวิถีปฏิบัติในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากจนตราบเท่าทุกวันนี้ แม้ว่าสถานการณ์ภายในประเทศไทยดีขึ้นมาเป็นลำดับ จนกระทั่งรัฐบาลมีการผ่อนปรนให้กิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่กลุ่มคนจำนวนมากสามารถมาอยู่รวมกันในสถานที่เดียวกันได้แล้วก็ตาม แต่ก็ยังคงกำหนดให้กิจกรรมรวมผู้คนเหล่านี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข social distancing อย่างเคร่งครัด และต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อน

ดังนั้น ในการเตรียมการจัดประชุมวิชาการประจำปี 2563 ของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ขณะนี้ทางราชวิทยาลัยฯ มีภาพรวมของสถานการณ์นี้ชัดเจนมาก จนสามารถสรุปได้ว่า มีการจัดการประชุมวิชาการประจำปีฯ ในปีนี้แน่นอน โดยยังคงจัดตามวันเวลาเดิม คือ เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุม PEACH เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และรับลงทะเบียนจากสมาชิกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมตามปกติ

สิ่งที่การจัดประชุมครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงไปจากการจัดประชุมครั้งก่อน ๆ คือ มีรูปแบบการจัดประชุมทำตามเงื่อนไข social distancing อย่างรัดกุม เช่น ปรับการประชุมให้เป็นเพียงการประชุมภายในประเทศ เพื่อไม่ให้มีชาวต่างชาติที่มาจากต่างประเทศเข้ามาปะปนกับพวกเรา (โดยราชวิทยาลัยได้ยกเลิกการเชิญวิทยากรต่างประเทศทุกท่าน และได้ทำหนังสือชี้แจงไปยังวิทยากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศตั้งแต่เดือนเมษายน 2563) การเตรียมการลงทะเบียนให้กับสมาชิกฯ เพื่อทำงานเรื่องให้เอกสารให้เสร็จล่วงหน้า ลดการแออัดในบริเวณลงทะเบียน การจัดบริเวณประชุม อาทิเช่น ห้องประชุมแบบนั่งเว้นระยะห่าง และถ่ายทอดวิดิทัศน์ออกสู่ห้องประชุมอื่นและโถงภายนอกห้องประชุม กิจกรรมอื่น ๆ รวมถึงบู๊ทแสดงผลิตภัณฑ์ และบริเวณกาแฟและอาหารว่าง ถูกจัดอยู่ในที่โอ่โถงและมีอากาศถ่ายเทได้ดี ดังนั้น ผมคิดว่าข้อสรุปเหล่านี้ จะช่วยให้สมาชิกฯ ที่ยังลังเลหรือไม่มีข้อมูลล่าสุดของการจัดการประชุมฯ สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมการประชุมได้ครับ

สำหรับกิจกรรมการรับมอบประกาศนียบัตรสมาชิกราชวิทยาลัยฯ แก่สมาชิกฯ ใหม่ ราชวิทยาลัยฯ ถือเป็นเรื่องที่มีลำดับความสำคัญและมีความจำเป็นระดับสูง โดยเฉพาะกับกลุ่มสมาชิกฯ ใหม่ แม้จะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยแต่ยังคงจัดกิจกรรมอย่างสมเกียรติ โดยราชวิทยาลัยฯ ยินดีให้ว่าที่สมาชิกฯ ใหม่สามารถนำสมาชิกในครอบครัวมาร่วมกิจกรรมนี้ได้ดังเช่นทุก ๆ ปี ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้กับสมาชิกฯ ใหม่และครอบครัว และเสริมสร้างความเป็นองค์กรที่มีความผูกพันที่แน่นแฟ้นระหว่างมวลสมาชิกฯ

ในโอกาสที่การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารของราชวิทยาลัยฯ ชุดปัจจุบัน (วาระ 2561-2563) ซึ่งมีผมรับผิดชอบในฐานะประธานราชวิทยาลัยฯ จะครบวาระการทำงานและจะส่งมอบงานให้กับคณะกรรมการบริหารของราชวิทยาลัยฯ ชุดใหม่ (วาระ 2563-2565) ซึ่งมีศาสตราจารย์ พลตรี นายแพทย์ธไนนิธย์ โชตนภูติ รับผิดชอบในฐานะประธานราชวิทยาลัยฯ โดยการส่งมอบงานอย่างเป็นทางการจะเกิดขึ้นในการประชุมสามัญประจำปี (วันที่ 23 ตุลาคม 2563) และการแนะนำตัวรวมถึงการนำเสนอประวัติและผลงานของประธานฯ ท่านใหม่ จะเกิดขึ้นในคืน congress dinner (วันที่ 24 ตุลาคม 2563) หากท่านสมาชิกฯ ไม่มีภารกิจที่สำคัญอื่น ๆ ในช่วงเวลาข้างต้น ผมขอเชิญชวนให้ท่านสละเวลาเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม เพื่อเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจกับประธานราชวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ในการเข้ารับภารกิจสืบเนื่องและสืบสานความก้าวหน้าและความยั่งยืนขององค์กรของเราต่อไป 

แล้วพบกันในงานประชุมวิชาการประจำปี 2563 ที่พัทยาครับ

 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อารี ตนาวลี

ประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

Announcement!