REGISTRATION

IMPORTANT DATES

Important Dates

Date 

Opening of the Online Registration

January 1, 2020

Deadline of Abstract Submission

July 31, 2020

Notification of Abstract Acceptance

August 31, 2020

Deadline of Early Bird Registration

September 15, 2020

REGISTRATION FEES

ประเภท

ภายใน 15 ก.ย.

หลัง 15 ก.ย. - 16 ต.ค.

หน้างาน

RCOST Member

7,000 บาท

8,000 บาท

9,000 บาท

RCOST Senior Member

(over the age of 60 yrs. on October 1, 2020)

Waiver

Waiver

N/A

Non-member

10,000 บาท

11,000 บาท

12,000 บาท

Orthopaedic Resident

3,000 บาท

4,000 บาท

5,000 บาท

Nurse/Medical Student

2,500 บาท

3,500 บาท

4,500 บาท

TYPE

Before September 15, 2020

After September 15 - October 16, 2020

On-site

Overseas participant

300 USD

350 USD

400 USD

Overseas presenter

250 USD

350 USD

N/A

CONFERENCE INVITATION LETTER

หากท่านต้องการขอจดหมายเชิญเข้าร่วมประชุม กรุณาส่ง Email มาที่ [email protected] พร้อมระบุข้อมูลดังนี้

  • คำนำหน้า
  • ชื่อ-นามสกุล
  • สถานที่ทำงาน/สังกัด

สวัสดีครับ สมาชิกราชวิทยาลัยฯทุกท่าน

จากสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดต่อเนื่องมาอย่างยาวนานตั้งแต่ต้นปี 2563 ทำให้พวกเราต้องปรับตัวและปรับวิถีปฏิบัติในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากจนตราบเท่าทุกวันนี้ แม้ว่าสถานการณ์ภายในประเทศไทยดีขึ้นมาเป็นลำดับ จนกระทั่งรัฐบาลมีการผ่อนปรนให้กิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่กลุ่มคนจำนวนมากสามารถมาอยู่รวมกันในสถานที่เดียวกันได้แล้วก็ตาม แต่ก็ยังคงกำหนดให้กิจกรรมรวมผู้คนเหล่านี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข social distancing อย่างเคร่งครัด และต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อน

ดังนั้น ในการเตรียมการจัดประชุมวิชาการประจำปี 2563 ของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ขณะนี้ทางราชวิทยาลัยฯ มีภาพรวมของสถานการณ์นี้ชัดเจนมาก จนสามารถสรุปได้ว่า มีการจัดการประชุมวิชาการประจำปีฯ ในปีนี้แน่นอน โดยยังคงจัดตามวันเวลาเดิม คือ เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุม PEACH เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และรับลงทะเบียนจากสมาชิกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมตามปกติ

สิ่งที่การจัดประชุมครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงไปจากการจัดประชุมครั้งก่อน ๆ คือ มีรูปแบบการจัดประชุมทำตามเงื่อนไข social distancing อย่างรัดกุม เช่น ปรับการประชุมให้เป็นเพียงการประชุมภายในประเทศ เพื่อไม่ให้มีชาวต่างชาติที่มาจากต่างประเทศเข้ามาปะปนกับพวกเรา (โดยราชวิทยาลัยได้ยกเลิกการเชิญวิทยากรต่างประเทศทุกท่าน และได้ทำหนังสือชี้แจงไปยังวิทยากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศตั้งแต่เดือนเมษายน 2563) การเตรียมการลงทะเบียนให้กับสมาชิกฯ เพื่อทำงานเรื่องให้เอกสารให้เสร็จล่วงหน้า ลดการแออัดในบริเวณลงทะเบียน การจัดบริเวณประชุม อาทิเช่น ห้องประชุมแบบนั่งเว้นระยะห่าง และถ่ายทอดวิดิทัศน์ออกสู่ห้องประชุมอื่นและโถงภายนอกห้องประชุม กิจกรรมอื่น ๆ รวมถึงบู๊ทแสดงผลิตภัณฑ์ และบริเวณกาแฟและอาหารว่าง ถูกจัดอยู่ในที่โอ่โถงและมีอากาศถ่ายเทได้ดี ดังนั้น ผมคิดว่าข้อสรุปเหล่านี้ จะช่วยให้สมาชิกฯ ที่ยังลังเลหรือไม่มีข้อมูลล่าสุดของการจัดการประชุมฯ สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมการประชุมได้ครับ

สำหรับกิจกรรมการรับมอบประกาศนียบัตรสมาชิกราชวิทยาลัยฯ แก่สมาชิกฯ ใหม่ ราชวิทยาลัยฯ ถือเป็นเรื่องที่มีลำดับความสำคัญและมีความจำเป็นระดับสูง โดยเฉพาะกับกลุ่มสมาชิกฯ ใหม่ แม้จะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยแต่ยังคงจัดกิจกรรมอย่างสมเกียรติ โดยราชวิทยาลัยฯ ยินดีให้ว่าที่สมาชิกฯ ใหม่สามารถนำสมาชิกในครอบครัวมาร่วมกิจกรรมนี้ได้ดังเช่นทุก ๆ ปี ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้กับสมาชิกฯ ใหม่และครอบครัว และเสริมสร้างความเป็นองค์กรที่มีความผูกพันที่แน่นแฟ้นระหว่างมวลสมาชิกฯ

ในโอกาสที่การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารของราชวิทยาลัยฯ ชุดปัจจุบัน (วาระ 2561-2563) ซึ่งมีผมรับผิดชอบในฐานะประธานราชวิทยาลัยฯ จะครบวาระการทำงานและจะส่งมอบงานให้กับคณะกรรมการบริหารของราชวิทยาลัยฯ ชุดใหม่ (วาระ 2563-2565) ซึ่งมีศาสตราจารย์ พลตรี นายแพทย์ธไนนิธย์ โชตนภูติ รับผิดชอบในฐานะประธานราชวิทยาลัยฯ โดยการส่งมอบงานอย่างเป็นทางการจะเกิดขึ้นในการประชุมสามัญประจำปี (วันที่ 23 ตุลาคม 2563) และการแนะนำตัวรวมถึงการนำเสนอประวัติและผลงานของประธานฯ ท่านใหม่ จะเกิดขึ้นในคืน congress dinner (วันที่ 24 ตุลาคม 2563) หากท่านสมาชิกฯ ไม่มีภารกิจที่สำคัญอื่น ๆ ในช่วงเวลาข้างต้น ผมขอเชิญชวนให้ท่านสละเวลาเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม เพื่อเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจกับประธานราชวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ในการเข้ารับภารกิจสืบเนื่องและสืบสานความก้าวหน้าและความยั่งยืนขององค์กรของเราต่อไป 

แล้วพบกันในงานประชุมวิชาการประจำปี 2563 ที่พัทยาครับ

 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อารี ตนาวลี

ประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

Announcement!